Vyrazte po Plzni za Plzní!

Děkujeme všem, kteří se zapojili do naší soutěže Po Plzni za plzní.
Byly vás stovky, odpověděli jste více než 36 tisíckrát, a vyhráli 10 000 piv zdarma!

Na všechny otázky vás odpovědělo správně celkem 267.

Celkového vítěze kontaktujeme v co nejkratší době a dohodneme se s ním na předání ceny.

Všechny vaše vyhrané vouchery na pivo je možné uplatnit až do půlnoci 15. 11. 2021.
*v listopadu se vztahuje jen na klasický ležák Pilsner Urquell

Správné odpovědi na otázky, které jsme vám položili, najdete zde.


Po Plzni za Plzní – pravidla soutěže

1. Úvod a účel dokumentu

K 179. výročí značky Pilsner Urquell jsme se rozhodli uspořádat netradiční oslavu v podobě městské vědomostní hry. Hru jsme nazvali Po Plzni za Plzní (dále jen „soutěž“) a jak název napovídá, hrát se bude především o pivo Pilsner Urquell. Text níže stanovuje závazná pravidla soutěže (dále jen „pravidla“). Zapojením do soutěže se účastník zavazuje pravidla plně dodržovat. Jakékoli porušení pravidel bude sankcionováno v souladu s těmito pravidly.

2. Základní informace a pravidla

Pořadatelem soutěže je společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., IČO: 45357366, se sídlem U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň.
Soutěž probíhá od 01.10.2021 do 31.10.2021 včetně.
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18let. Věkové omezení účastníka soutěže nelze prominout ve smyslu zákazu zpřístupnění alkoholických nápojů osobám mladším 18 let podle zákona č. 65/2017 Sb.
Soutěž probíhá na území České republiky.
Nesplní-li účastník soutěže podmínky účasti v soutěži nebo jedná-li v rozporu s pravidly soutěže či dobrými mravy soutěže, bude ze soutěže automaticky vyřazen bez náhrady. Splní-li účastník některé podmínky pro získání odměny/hlavní výhry, např. v důsledku poskytnutí nepravdivých informací, nestává se účastník výhercem a nemá na odměnu/výhru nárok. Odměna/výhra v takovém případě propadá zpět pořadateli. Účastník bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí, nebo pojme důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání účastníka nebo jiné osoby, která účastníkovi dopomohla k získání odměny/výhry. Pro vyřazení ze soutěže postačuje naplnit i jen jediný důvod uvedený v pravidlech. O vyřazení nebude účastník zvlášť informován.

3. Mechanika soutěže

A) Odměna za správné odpovědi na soutěžní otázky

Po dobu probíhající soutěže pořadatel po městě Plzni na zastávkách a v partnerských podnicích umístí reklamní plochy (konkrétně citylight vitríny o počtu 42) s otázkami spojenými s Pilsner Urquell a plzeňským pivem, na které budou moci účastníci soutěže odpovídat pomocí chytrého mobilního telefonu. Účastník mající zájem o zapojení do soutěže z reklamní plochy načte QR kód, jímž mu bude zpřístupněna soutěžení platforma. Po načtení kódu a zadání požadovaných údajů bude účastníkovi doručena autorizační SMS, po jejímž doručení účastník činí pokus o správné zodpovězení soutěžní otázky na otázku z příslušné reklamní plochy. Na každou otázku má účastník 2 pokusy (tzn. 1 možná oprava). Při správném zodpovězení konkrétní otázky získává účastník odměnu ve formě virtuální 1/4 sklenice piva Pilsner Urquell a v případě panelů umístěných v partnerských podnicích virtuální 1/2 sklenice piva. Po správném zodpovězení na 4, resp. 2 otázky (získáním odměny o velikosti 4/4, resp. 2/2) získává účastník elektronickou poukázku na sklenici piva Pilsner Urquell v partnerských podnicích soutěže. Poukázku lze využít na pivo Pilsner Urquell a Pilsner Urquell nefiltrovaný (v listopadu jen klasický ležák Pilsner Urquell). Účastník může denně získat maximálně 2 poukázky na sklenici piva Pilsner Urquell. Účastník nemá právo na výměnu odměny za peníze či jiné plnění. Poukázky jsou platné do 15.11.2021. Počet poukázek vydaných pořadatelem na celou soutěž je omezen na 10 000. Získanou poukázku lze uplatnit v následujících partnerských podnicích na území města Plzeň podle výběru účastníka:
- U Salzmannů
- Švejk Restaurant
- Lokál pod divadlem
- Sokolovna Bolevec
- Plzeňka
- Pivnice Sladovnická
- Restaurace 12
- The PUB
- Tank Bar.
Každý partnerský podnik má za účelem kontroly získané odměny ve formě poukázky právo ověřit poukázku a dále totožnost a věk účastníka. Účastník takovou kontrolu strpí, jinak nelze poukázku využít – bez náhrady.

B) Hlavní výhra, výhra pro 2. a 3. místo

Účastník, který správně odpoví na všechny soutěžní otázky se automaticky dostává do slosování o hlavní výhru v soutěži. Každý účastník se může vzdát účasti ve slosování o hlavní výhru oznámením zaslaným na app@poplznizaplzni.cz. V případě, že žádný z účastníků neodpoví správně na všechny otázky, do slosování postupují soutěžící s nejvyšším počtem správně zodpovězených otázek. Předmětem hlavní výhry je pivo na rok zdarma . Vylosovaný výherce proto od pořadatele obdrží celkem 730 půllitrových plechovek piva Pilsner Urquell. Hlavní výhru obdrží právě 1 vylosovaný výherce. Slosování proběhne za pomoci náhodného generátoru ze všech účastníků, kteří splnili podmínku výše. Pořadatel provede slosování v průběhu měsíce listopadu 2021. Účastník-výherce bude o výhře samostatně vyrozuměn pořadatelem prostřednictvím údajů zadaných při vstupu do soutěže, a to nejpozději 15.11.2021. Podrobnosti předání výhry jsou předmětem dohody mezi účastníkem-výhercem a pořadatelem (výhru lze předat najednou či po částech osobním či distančním doručením). Výhru nelze požadovat náhradním způsobem – v penězích či jiným plněním.
Výherce se může hlavní výhry vzdát oznámením na app@poplznizaplzni.cz. Neslosovaní účastníci soutěže, kteří správně odpoví na všechny soutěžní otázky postupují dále do slosování o 2. a 3. místo. Účastníci vylosovaní na 2. a 3. místě získají poukaz pro sebe a až 14 přátel (celkem tedy max. 15 osob) pro konzumaci Pilsner Urquell nefiltrovaný po dobu 3 hodin a drobné občerstvení na Šalandě ve sklepích Plzeňského Prazdroje. Všechny osoby musí být starší 18 let. Ujednání o kontaktování a právech výše se u výherců na 2. a 3. místě použijí přiměřeně.

4. Ostatní pravidla a závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži účastníkovi nevzniká právní nárok na odměnu/výhru. Odměny a výhry vyplývající z účasti v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
Pořadatel není odpovědný za:
- případné chyby způsobené osobami zúčastněnými na organizaci, průběhu a vyhodnocení soutěže dle těchto pravidel;
- technické nedostatky související s funkčností internetové sítě a soutěžní aplikace;
- za případné škody vzniklé v souvislosti s užitím odměny/výhry, a to jakémukoli účastníkovi, ani výherci, ani třetí osobě; nedoručení odměny/výhry v případě změny e-mailové adresy výherce v období od zapojení do slosování/odeslání výhry, pokud nebylo prokázáno, že výherce pořadatele o změně řádně a včas informoval.
V případě rozporu mezi informacemi o soutěži, které jsou umístěny na propagačních materiálech určených spotřebitelům, a úplnými pravidly soutěže mají přednost úplná pravidla. Účastník směřuje své případné dotazy, připomínky apod. prostřednictvím elektronické pošty na adresu: app@poplznizaplzni.cz.
Pořadatel zpracovává osobní údaje účastníků z titulu plnění smlouvy (těchto pravidel) a oprávněného zájmu účastníků a pořadatele, to vše za účelem stanovení odměn a výher, sledování počtů vydaných odměn, informování o odměnách a výhrách, doručování výhry či pro další oznámené účely, případně pro účely podřízené samostatnému souhlasu účastníka se zpracováním vyžadovaného v průběhu soutěže. Doba zpracování je určena trváním soutěže a práv účastníků, jakož i potřebou zpracování pro účely účetní a daňové. Účastník odpovídá za pravdivost zadaných údajů ke zpracování. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na https://www.prazdroj.cz/ochrana-soukromi – tyto informace se pro soutěž, práva soutěžících a pořadatele, jako správce údajů, použijí přiměřeně. Tato pravidla budou dostupná v soutěžní aplikaci/platformě, také na webu www.poplznizaplzni.cz během trvání soutěže a dále 90 dní ode dne vylosování výherce.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit tato pravidla, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit bez náhrady. Každé takové rozhodnutí je účinné okamžikem jeho zveřejnění.
Tato pravidla mohou být změněna stejnou formou, jakou byla připravena a zveřejněna.
Pravidla jsou účinná od 01.10.2021.

Společenská doložka

Prosazování odpovědné konzumace piva je jedním z pilířů filosofie podnikání pořadatele. Všechny marketingové aktivity pořadatele se řídí vlastním Kodexem komerční komunikace, který přísně upravuje možnosti komerční komunikace i prodeje piva. Cílem soutěž není navýšení spotřeby piva, ale bližší seznámení Plzeňanů s pivem, které šíří slávu města a české kultury ve světě. Pořadatel věří, že tím přispěje k ještě větší hrdosti občanů na své město i na plzeňský ležák.